Menu

Abonnementets tiltrædelse

I Light-versionen tiltrædes abonnementet først, hvis kunden aktivt selv vælger at opgradere til Pro-versionen.

I Pro-versionen og Revisor/Bogholder-intern tiltrædes abonnementet først efter prøveperiodens ophør, og kunden aktivt selv vælger en abonnementstype.

Revisionsvirksomheder og andre kan på kundens vegne tiltræde abonnementet og har pligt til at informere kunden om de gældende abonnementsvilkår og -betingelser.

Abonnementets varighed, fakturering og fornyelse

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes umiddelbart efter prøveperioden ender, og en måned betragtes som 30 dage. Prøveperioden forpligter ikke brugeren til at bestille abonnement, men såfremt abonnementet ikke tegnes efterfølgende, er Dynaccount berettiget til at slette eventuelt data. Ved prøveperiodens ophør tegner kunden en valgfri abonnementstype, som efterfølgende automatisk faktureres og fornyes abonnementsperiodevis forud.

Kunden accepterer, at fakturaer sendes pr. email til kundens opgivne email-adresse. Det er kundens ansvar at oplyse Dynaccount om ændringer af kontaktoplysninger.

Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet giver brugsret til økonomisystemet Dynaccount.

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, som har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke benyttes af andre.

Anvendelse af Revisor/Bogholder login er forbeholdt selvstændige revisions- og bogholdervirksomheder.

Ved misligholdelse opsiges aftalen uden varsel.

Abonnementets ophør

Af sikkerhedshensyn kan abonnementet hverken opsiges via e-mail eller telefon, da kunden ikke kan identificere sig selv. Kunden kan gyldigt opsige abonnementet i Dynaccount under "Administration > Klient" senest 30 dage før abonnementsperiodens udløb.

Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode, og opsiges det ikke, betragtes det som forlænget og fornyet med yderligere en periode.

Ved misligholdelse af aftalens vilkår i det hele, kan aftalen opsiges uden varsel.

Spærring eller skift af betalingskort

Ved spærring eller skift af betalingskort er kunden selv ansvarlig for at tegne en ny eller forlænge abonnementsperioden.

Kundens data

Kunden ejer og kan frit disponere over data i systemet.

Dynaccount er på ingen måde ansvarlig for de posteringer kunden laver i programmet.

Kundens data slettes tidligst 90 dage efter abonnementets ophør, og Dynaccount har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Driftstabilitet

Dynaccount tilstræber højest mulig driftstabilitet, men er uden ansvar for driftforstyrrelser forårsaget af faktorer udenfor Dynaccount's kontrol, som strømsvigt, fejl på modem- og ADSL-forbindelser eller lignende.

I forbindelse med softwareopdateringer eller anden vedligeholdelse på Dynaccount, kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til systemet, og dette vil i givet fald blive varslet og afbrydelserne vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet 23.00-05.00.

Dynaccount er uden ansvar for sådanne afbrydelser.

Nyhedsbrev/e-mail udsendelse

Dynaccount forbeholder sig retten til at sende e-mails til kunden, når der kommer opdateringer i Dynaccount eller hvis der bliver udviklet nye applikationer. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på "afmeld nyhedsbrev" i de fremsendte e-mails.

Rettigheder

Systemet er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt Dynaccount.

Ansvar

Dynaccount er, med de begrænsninger angivet nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse, men ikke for fejl i systemet.

Dynaccount er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 3 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

Tavshedspligt og datasikkerhed

Dynaccount har tavshedspligt om alle informationer, Dynaccount måtte komme i besiddelse af om kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand.

Dynaccount har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i systemet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Persondataloven

Det er kundens ansvar som dataansvarlig at overholde persondataloven og persondataforordningen, hvis der registreres personfølsomme oplysninger i Dynaccount.

Databehandleraftale (GDPR).

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved byretten i Aalborg som første instans.

Priser

Alle priser er eksl. moms. Dynaccount kan til enhver tid varsle prisændringer, med minimum en måneds varsel. Eventuelle prisændringer, vil ikke påvirke eksisterende abonnementer i abonnementsperioden, som følger den af kunden valgte bindingsperiode.