Anlægsaktiv

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er et anlægsaktiv?

Et anlægsaktiv er en langsigtet værdi (langsigtet aktiv) med en brugstid på mere end et år og hører under kategorien aktiv i balancen i regnskabet.

Anlægsaktiver opdeles yderligere i materielle aktiver, immaterielle aktiver og finansielle aktiver, da der er forskel på hvordan de opgøres og afskrives i regnskabet.

Materielle aktiver

Disse inkluderer fysiske aktiver som maskiner, bygninger, køretøjer og IT-udstyr, som spiller en central rolle i virksomhedens daglige drift og er også den mest udbredte type.

Når en virksomhed køber et materielt aktiv, skal det bogføres i regnskabet som en værdi i balancen. De afskrives over deres forventede levetid, for at afspejle deres forbrug eller værditab over tid - som samtidig giver et korrekt billede af virksomhedens værdi som helhed.

Der findes 3 typer afskrivninger:

  • Lineær afskrivning - afskrives med lige store dele over dets levetid
  • Degressiv afskrivning - falder over tid
  • Progressiv afskrivning - stiger over tid

Immaterielle aktiver

Disse er ikke-fysiske aktiver, som eksempelvis patenter, licenser, varemærker, udviklingsprojekter og goodwill. Immaterielle aktiver karakteriseres ved deres uhåndgribelighed, men er ofte af afgørende værdi for virksomhedens drift og konkurrenceevne.

Normalt har disse en lang afskrivningsperiode.

Finansielle aktiver

Dette omfatter pengemæssige aktiver som værdipapirer, aktier, obligationer, lån til datterselskaber og kapitalandele. Finansielle aktiver har ofte en løbetid på minimum et år.

Hvordan bogføres et anlægsaktiv?

Når en virksomhed køber et anlægsaktiv, bogføres det i balancen under aktiver med sin fulde værdi. Efterfølgende skal det afskrives enten pr. måned eller pr. regnskabsår, indtil det er fuldt afskrevet. På den måde bliver afskrivningerne fordelt på hele aktivets levetid og afspejler aktivets reelle værdi.

Finansielle aktiver opgøres og afskrives normalt ikke med almindelige afskrivninger, da en finansiel investering oftest ikke falder over tid.