Aktiv

Regnskabsordbog

Læsetid: 2 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er et aktiv?

Et aktiv refererer til en ressource af større værdi en virksomhed ejer og kontrollerer og som forventes at generere økonomisk værdi i fremtiden. Et aktiv kan f.eks. være en firmabil, bygning, maskine eller varelager, og for at det kan betegnes som et aktiv, skal værdien ekskl. moms overstige beløbsgrænsen på 33.100 kr (gældende for 2024). Er værdien under beløbsgrænsen betegnes det som en småanskaffelse, og afskrives direkte som en omkostning i resultatopgørelsen som en del af den daglige drift.

Aktiver kan klassificeres i forskellige kategorier baseret på deres natur og forventede varighed, og de kan overordnet opdeles i anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Anlægsaktiv

Anlægsaktiver betragtes som langsigtede aktiver og anvendes i driften over flere år. Anlægsaktiver inkluderer fast ejendom, maskiner, køretøjer og andet udstyr. De nedskrives over deres brugstid, hvilket afspejles i en årlig afskrivning af aktivets værdi som følge af brug, slidtage eller forældelse. Der er forskellige afskrivningsregler alt efter, hvilken type aktiv, der er tale om.

Anlægsaktiver opdeles yderligere i materielle aktiver, immaterielle aktiver og finansielle aktiver.

Materielle aktiver er den mest almindelige og inkluderer fast ejendom, maskiner og andet materiel.

Immaterielle aktiver er ikke-fysiske aktiver, der besidder en værdi for virksomheden, som patenter, ophavsret, goodwill og software.

Finansielle aktiver omfatter investering i aktier, obligationer og andre værdipapirer eller kapitalandele i andre virksomheder. Finansielle aktiver kan både være langsigtede og kortsigtede afhængigt af virksomhedens investeringsstrategi.

Omsætningsaktiv

Omsætningsaktiver, også kendt som kortsigtede aktiver eller omsætningsmidler, er ressourcer, som en virksomhed forventer at omsætte til kontanter eller forbruge indenfor et år. Dette inkluderer kontanter, bankkonti, debitorer (tilgodehavender fra kunder) og lagervarer. Omsætningsaktiver spiller en kritisk rolle i virksomhedens likviditet og daglige drift.

Aktiver og passiver

Aktiver og passiver udgør til sammen balancen, som er en opgørelse i virksomhedens regnskab på et bestemt tidspunkt, og de to skal altid gå i balance. Årets resultat er en del af egenkapitalen, og indgår derfor som en del af passiverne.

Aktiverne er finansieret med passiverne, og passiverne viser hvordan virksomheden har fået tilført værdi. Passiver er gæld, som skal tilbagebetales i fremtiden.

Ligning for aktiver:
Aktiver = Passiver + Egenkapital

Ligning for hele regnskabet:
Aktiver + Passiver + Egenkapital + Årets resultat = 0

Ovenstående ligning viser, at hele regnskabet går i balance ved hjælp af det dobbelte bogføringsprincip.