Egenkapital

Regnskabsordbog

Læsetid: 1 min.
Sidst opdateret: 10/03/2024

Hvad er egenkapital?

Egenkapitalen i et regnskabsmæssigt perspektiv repræsenterer forskellen mellem virksomhedens samlede aktiver (hvad virksomheden ejer og har til gode) og dens samlede passiver (gældsforpligtelser). Egenkapitalen er de midler virksomheden har tilbage efter betaling af alt gæld og er derfor et fundamentalt mål for en virksomheds finansielle sundhed og stabilitet, da den afspejler den værdi, der teoretisk ville tilgå virksomhedens ejere, hvis alle aktiver blev likvideret og alle gældsposter blev betalt.

Egenkapitalen er afgørende for såvel ejere som långivere og andre interessenter, fordi den giver indsigt i virksomhedens økonomiske stabilitet og langsigtede levedygtighed. En sund egenkapital indikerer, at en virksomhed har et solidt finansieringsgrundlag og er mindre afhængig af ekstern gældsfinansiering. Det betyder også, at virksomheden har en buffer til at absorbere fremtidige tab, uden nødvendigvis at risikere insolvens.

Hvad består egenkapitalen af?

  • Anpartskapital - Startkapital og løbende indskudt kapital
  • Opskrivninger - Værdistigninger på aktiver
  • Årets resultat
  • Reserver - Frie reserver, der kan anvendes som udbytte

Hvad er negativ egenkapital?

Negativ egenkapital opstår, når virksomhedens samlede passiver overstiger dens samlede aktiver. Det er et tegn på finansielle problemer, hvor virksomheden drives af midler, der ikke er opbygget af virksomheden selv, men derimod af gæld.

Hvad er egenkapitalens forrentning?

Egenkapitalens forrentning (Return On Equity, ROE) er et nøgletal, der måler virksomhedens evne til at generere overskud fra egenkapitalen. Det anses ofte for at være et af de vigtigste mål for virksomhedens rentabilitet og effektivitet, da det viser hvor godt virksomheden kan omsætte ejernes investeringer til profit.

Hvis en virksomhed har et resultat før skat på 200.000 kr., og den gennemsnitlige egenkapital i løbet af regnskabsåret er 500.000 kr., vil egenkapitalens forrentning være 40%.

Udregning:
Resultat før skat / Gennemsnitlig egenkapital * 100 = Egenkapitalens forrentning
200.000 / 500.000 * 100 = 40%